ท่อตันเชียงใหม่ งูเหล็ก ลำพูน-เชียงใหม่ ท่อตัน ส้วมตันปรึกษาปัญหาท่อตันและติดต่อสอบถามบริการได้ที่

16/2 ราชเชียงแสน ซอย 1 ตำบลหายยา เมือง เชียงใหม่
โทร. & แฟกซ์ : 053-206089
มือถือ 080 131 8911 และ 080 131 8912
E-mail : draincm@gmail.com

ฟอร์มติดต่อสอบถาม